Boeren onteigenen wordt mogelijk in Zuid-Holland: 'Dit is een noodzakelijk kwaad' (2024)

Merijn Kramer

7 maart, 12:00 3 minuten leestijd

Boeren onteigenen wordt mogelijk in Zuid-Holland: 'Dit is een noodzakelijk kwaad' (2)

MOORDRECHT - Het liefst willen ze er nooit aan beginnen, maar toch komt de optie er: de provincie Zuid-Holland kan overgaan tot het onteigenen van landbouwgrond om natuurgebieden te creëren. 'Deze regeling is zeer goed voor de grondeigenaren, maar de onteigening is eigenlijk een juridisch noodzakelijk kwaad om die regeling mogelijk te maken', vindt Hans Veentjer (BBB).

De uitkoopregeling gaat gelden voor zeven specifieke gebieden: Groene Waterparel (Moordrecht), Binnenduinrand Goeree (Goedereede), Schapengors (Rockanje), Westplaat Buitengronden (Middelharnis), Slikken Flakkee (Melissant), Hooge Boezem (Kinderdijk) en Blokweer (Alblasserdam).

Deze gebieden zijn cruciaal voor het voltooien van het zogeheten Natuurnetwerk Nederland (NNN). NNN zorgt ervoor dat verschillende natuurgebieden in onze provincie worden verbonden met elkaar. Over drie jaar moeten deze landschappen aaneengesloten zijn.

Boeren onteigenen wordt mogelijk in Zuid-Holland: 'Dit is een noodzakelijk kwaad' (3)

In het geval van de Groene Waterparel gaat het om 37 hectare grond die gekocht moet worden. In totaal zoekt de provincie, verspreid over die zeven gebieden, 1200 hectare.

Flinke zak extra geld

Een meerderheid van Provinciale Staten (39 om 11) stemde woensdagavond voor 'het aanbieden van volledige schadeloosstelling'. Oftewel: wie uitgekocht wordt, gaat er financieel niet op achteruit.

Die regeling moet ervoor zorgen dat voornamelijk boeren en andere grondeigenaren een flinke zak extra geld krijgen als ze hun land aan de provincie verkopen. Maar de consequentie is dus wel dat de provincie in het uiterste geval grond kan onteigenen.

Alle politieke partijen tegen onteigening

Ondertussen zijn eigenlijk alle partijen in Provinciale Staten tegen onteigening van landbouwgrond. Toch stemde een meerderheid voor de regeling, waaronder alle coalitiepartijen met daarbij BBB (BoerBurgerBeweging).

De laatstgenoemde partij hoopt dat de regels voor staatssteun worden aangepast, zodat ook de onteigening van tafel kan. Of dat een nieuw kabinet belist dat er minder 'nieuwe natuur' hoeft te worden aangelegd.

Steun van provinciebestuur

Want, dit besluit ligt natuurlijk politiek gevoelig bij BBB, de grootste partij in de provincie. 'Dit is voor ons natuurlijk geen leuk besluit', vertelt BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer daarover.

'Ook binnen onze eigen fractie hebben we hier stevige discussies over gehad. Maar dat onteigenen is in deze regeling eigenlijk vooral een juridisch noodzakelijk kwaad voor ons. De schadeloosstelling is namelijk wel heel erg aantrekkelijk.'

Boeren onteigenen wordt mogelijk in Zuid-Holland: 'Dit is een noodzakelijk kwaad' (4)

En er is steun van Gedeputeerde Staten. De verantwoordelijk bestuurder, gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks-PvdA), wil namelijk 'ten allen tijde' voorkomen dat het komt tot onteigening.

'Maar we kunnen geen schadeloosstelling aanbieden als we niet bereid zijn om als laatste redmiddel 'het o-woord' in te zetten', zegt Potjer, die met 'het o-woord' onteigening bedoelt.

Aantrekkelijke regeling

Als het aan gedeputeerden Potjer en Mariëtte van Leeuwen (BBB) ligt zorgen boeren zelf voor 'nieuwe natuur' of verkopen of ruilen zij hun grond. 'Maar dat heeft geen enkele beweging gerealiseerd de afgelopen jaren', erkent Van Leeuwen. De hoop is daarom dat volledige schadeloosstelling wél aantrekkelijk is en dat er daardoor extra grond vrij komt.

Met de volledige schadeloosstelling krijgen grondeigenaren de waarde van de grond van de provincie, met daarbovenop ook geld voor een verhuizing, geld voor de aankoop van nieuwe grond elders en juridische bijstand. Van Leeuwen, portefeuillehouder Financiën bij de provincie, zegt dat de uitkoopvergoeding daardoor dertig tot veertig procent hoger ligt dan normaal.

Duivels dilemma

Dit alles levert wel problemen op met Europese wetgeving. Want juist doordat die vergoeding voor schadeloosstelling hoger ligt dan normaal, zou er sprake zijn van staatssteun. Terwijl als er sprake is van onteigenen het staatssteunprobleem zich niet voordoet.

Kortom, een duivels dilemma voor het provinciebestuur. 8 tot 10 miljoen euro denkt de politiek nodig te hebben. Gedeputeerden Potjer en Van Leeuwen willen er 'alles aan doen' om te voorkomen dat onteigening nodig is: 'We hebben die bereidheid alleen op papier nodig. We willen het niet inzetten en hebben het juist nodig om die betere voorwaarden te scheppen.'

LTO Noord, de belangenvereniging van boeren en tuinders, laat weten 'enorm teleurgesteld' te zijn met het besluit. Het is volgens hen 'de zoveelste klap' voor boeren en tuinders in de provincie. 'Het is allemaal heel onlogisch. Met deze stap van de provincie wordt het belang en de draagvlak van het programma landelijk gebied volledig ondermijnd. Ik hoop dat de provincie alsnog tot inkeer komt', zegt bestuurder Arie Verhorst.

LEES OOK Zuid-Holland sluit onteigenen boeren toch niet uit, ondanks BBB in coalitie

Meest gelezen

Nieuws Waarschuwing voor zwaar onweer: 'Wordt een drukkend warme dag'
Nieuws Leo's Koffiehuis verkocht, Leo verkast naar buitenland: 'Ik heb wel genoeg gedaan'
Nieuws Woontoren van tien verdiepingen bijna helemaal gemaakt van hout en pallets uit afval
Nieuws Dode vrouw gevonden in water, politie doet onderzoek

Radio West

Luister nu Menno in de Middag 12:00 - 13:00

Uitgelicht

Nieuws Piet en zus Nadien bedenken Donald Ducks nieuwe buurvrouw: 'Ze is heel nieuwsgierig'
Nieuws Waarom is snelheid in tunnel verlaagd naar 50 km/u?
Nieuws Fataal ongeluk is negende van dit jaar, teller al bijna hoger dan 2023

Meer uitgelicht

Boeren onteigenen wordt mogelijk in Zuid-Holland: 'Dit is een noodzakelijk kwaad' (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5505

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.